ASSESSMENT SYSTEMS

Personálna služba Assessment Systems je zameraná na hodnotenie vhodnosti kandidátov na pracovné pozície pomocou modernej psychologickej diagnostiky Hogan Assessment Systems.

Výsledkom našej práce je zistenie a popísanie vhodnosti kandidátov na obsadzované pozície. Súčasťou výslednej správy je zhodnotenie silných aj slabých stránok kandidáta s návrhom na jeho prípadný ďalší rozvoj.

 

Typy používaných dotazníkov

Hoganov osobnostný dotazník

HPI - Hogan Personality Inventory


Vysoko validný osobnostný test takých čŕt a rysov, ktoré sú podstatné pre úspech v zamestnaní, v medziľudských vzťahoch, pri vzdelávaní a v živote všeobecne. HPI hodnotí normálnu osobnosť a predpovedá úspech v profesionálnom živote. Primárne bol navrhnutý pre využitie na výber zamestnancov, ich rozvoj a kariérne plánovanie. HPI je prvým z novej generácie osobnostných dotazníkov, ktoré boli vytvorené na základe výskumu profesného výkonu. HPI posúva psychodiagnostiku od obyčajného popisu osobnosti kandidátov k predvídaniu ich výkonov v určitých pozíciách.

Viac...

 

Hoganov rozvojový dotazník

HDS - Hogan Development Survey


HDS odhaľuje dispozície k disfunkčným a rizikovým vzorcom správania, ktoré sa môžu prejaviť v krízových a záťažových situáciách. Tieto vzorce správania negatívne ovplyvňujú našu kariéru i medziľudské vzťahy a predstavujú "odvrátenú stránku" osobnosti. V pracovnom kontexte môžu znemožniť efektívnu komunikáciu, či vedenie tímu a znížiť tak našu produktivitu. Ak tieto vzorce správania rozpoznáme, môžeme ich prekonať. Výsledky HDS slúžia predovšetkým ako podklad pre koučovanie a individuálny rozvoj.

Viac...

 

Inventár motívov, hodnôt a preferencií

MVPI - Motives, Values, Preferences Inventory


MVPI je zameraný na zistenie vnútorných hodnôt, preferencií a motívov. Na ich základe možno odvodiť, aká profesia, typ práce a prostredie bude zamestnanca najviac motivovať a uspokojovať. Dá sa tak predpovedať, do akej miery bude pracovníkovi "sedieť" pozícia, pracovný tím, či firemná kultúra spoločnosti a akú organizačnú kultúru bude on sám v úlohe vedúceho pravdepodobne vytvárať.

Viac...

Copyright 2008 - 2018 ACTIVE Personnel Solutions, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Stránky generuje redakčný systém FORNIX CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.