RECRUITING

Personálno - poradenská služba Recruiting je zameraná najmä na vyhľadávanie a výber výkonných a juniorských pozícií.

Naša práca je pri tejto metodike založená na:

 • inzercii
 • práci s databázami uchádzačov
 • osobných pohovoroch.

Výsledkom našej práce je prezentácia niekoľkých kandidátov na požadovanú pozíciu.

 

Postup vyhľadávania a výberu kandidátov

1. Príprava Vyhľadávania a výberu kandidátov

 • Analýza - každá obsadzovaná pozícia si vyžaduje spracovanie analýzy pozície a to konkrétne náplň práce, úlohy a ciele pozície. Nevyhnutná je aj analýza požiadaviek na kvalitu pracovníka, ktorý by mal danú pozíciu zastávať.
 • Job Description & Requirements - po analýze nastáva krok, ktorý zahŕňa podrobný popis pozície, zodpovednosti pracovníka na danej pozícii, špecifikáciu jednotlivých úloh a očakávané výsledky práce. Dôležitou súčasťou je tiež stanovenie kľúčových kompetencií vodného kandidáta.

 

2. Získavanie kandidátov

 • Databázy kandidátov - vyhľadávanie kandidátov v internej databáze a dostupných databázach uchádzačov
 • Inzercia - obsadzovaná pozícia je následne zverejnená na web portáloch, prípadne v tlačených periodikách alebo prostredníctvom iných komunikačných kanálov v závislosti od pozície, resp. požiadaviek klienta.
 • Networking - priame oslovovanie potenciálnych kandidátov v profesionálnych a sociálnych sieťach a cielená distribúcia informácií o obsadzovanej pozícii v rámci týchto sietí.

 

3. Výber kandidátov

 • Screening - úvodná selekcia, ktorá spočíva v preverení kľúčových požiadaviek na kandidáta, zistenie jeho očakávaní a motivácie. Screening prebieha telefonicky alebo pomocou online komunikačných nástrojov
 • Interview - pokročilá selekcia, ktorá zahŕňa hĺbkové osobné rozhovory zamerané na preverenie znalostí, pracovných skúseností a osobnostných charakteristík kandidáta vzhľadom k obsadzovanej pozícii.
 • Assessment - hodnotenie vhodnosti kandidáta na obsadzovanú pozíciu pomocou odborných a osobnostných testov.
 • Referencie - na zaručenie maximálnej kvality sa u každého predstaveného kandidáta získavajú referencie od bývalých zamestnávateľov.

 

4. Sprievodné materiály kandidáta:

 • Hodnotenie kandidáta - materiál vypracovaný konzultantom obsahuje:
 1. konzultantom zhodnotené znalosti a schopnosti kandidáta,
 2. odporúčania konzultanta,
 3. platové očakávania,
 4. možnosti nástupu,
 5. iné doplnkové informácie súvisiace s výberom na pracovnú pozíciu,
 • CV kandidáta - materiály vypracované kandidátom

 

5. Prezentácia vybraných kandidátov - zorganizovanie osobného stretnutia medzi kandidátom a zástupcom firmy, väčšinou za účasti konzultanta. Zákazník sa potom na základe osobného kontaktu s kandidátmi rozhodne, ktorého prijme do pracovného pomeru.

 

6. Nástup vybraných kandidátov a plynutie garancie - úspešní kandidáti následne nastúpia do firmy na základe pracovnej alebo inej zmluvy medzi klientom (firmou) a kandidátom. Na každého úspešného kandidáta sa vzťahuje 3 mesačná garancia.

 

Časová náročnosť

Vyhľadávanie a výber kandidátov je realizovaný v rozmedzí 2 - 4 týždňov.

 

Garancia

ACTIVE Personnel Solutions poskytuje svojim klientom záruku na kvalitu vyhľadávania a výberu kandidátov. Garantuje, že kandidát spĺňa všetky požiadavky uvedené v Job Description & Requirements , ktoré sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy a je motivovaný na takejto pozícii zotrvať dlhodobo. ACTIVE Personnel Solutions garantuje, že sa neukončí pracovný pomer ani z jednej strany po dobu 3 mesiacov od nástupu kandidáta do zamestnania.


V prípade ak by táto situácia nastala, vzniká klientovi nárok na obsadenie pozície vhodným kandidátom (náhradníkom) podľa pôvodného zadania v priebehu 2 mesiacov od písomného (emailového) oznámenia tejto skutočnosti klientom a písomného (emailového) požiadania o nový výber.


Garancia sa nevzťahuje na prípady, kedy klient nedodrží vopred dohodnuté pracovné podmienky uvedené v Job Description & Requirements a spôsobí tak odchod vybraného uchádzača. Garanciu taktiež nemožno uplatniť v prípade, ak klient zruší pozíciu z organizačných dôvodov.

 

 

 

 

Copyright 2008 - 2018 ACTIVE Personnel Solutions, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Stránky generuje redakčný systém FORNIX CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.